مجموعه اس ام اس های سنگین و جذاب

مجموعه اس ام اس های سنگین و جذاب

مجموعه اس ام اس های سنگین و جذاب | اس ام اس سنگین

مجموعه اس ام اس های سنگین و جذاب | اس ام اس سنگین

خاک بر سر فیزیک

که هنوز نفهمیده نسبیت زمان

به سرعت بستگی ندارد …

به فاصله بستگی دارد…

اس ام اس های سنگین و جذاب

تنها حریفی که در مقابل من پس از باخت،

بهانه نمی آورد،

کامپیوتر است.

اس ام اس های سنگین و جذاب

خودم

روزی دستش را از زندگی ات قطع می کنم..

دست  تقدیر را می گویم

تا بهانه اش نکنی

روز جدایی

اس ام اس های سنگین و جذاب

نوازنده ها برای همه می زنند

اما پشت سر کسی خیر.

اس ام اس های سنگین و جذاب

آرزو … همان امیدی است …

که دیگر هیچ امیدی به آن نیست …

اس ام اس های سنگین و جذاب

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم،

پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم

و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم.

اس ام اس های سنگین و جذاب

بیـــن مــن و تــــو فقـط یـه غــرور فـاصلـه افتـاد

ایــن چهــار حـرفـــــــ چــه قــدرتــی دارد!

قــدرتـش از عشـــق بیشتــــر بـــود

کـــه اکنـــون هــر دو تنهـــاییــم…!

اس ام اس های سنگین و جذاب

سکوت ، حاضر جوابی بی پاسخ است !

اس ام اس های سنگین و جذاب

هی خواب و هی بیداری و حسرت

من مطمئنم برنمی‌گردی !

بازم رسید موزیک به جایی که

هر شب برام زمزمه می‌کردی . . .

اس ام اس های سنگین و جذاب

همه چیز دست به دست هم داد

تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم

مجموعه اس ام اس های سنگین و جذاب

دیدگاهتان را بنویسید